Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica Viva Ts16

  • Độ chính xác góc 1″, 2″, 3″, 5″
  • Đo xa 3500m
  • Đo không gương 500m/1000m
  • Độ chính xác 1 mm + 1.5 ppm
  • Tự động bắt gương công nghệ cao, tầm xa 1500m
  • Tự đo cao máy AutoHeight
  • Phần mềm điều khiển Leica Captivate trực quan


Nhận báo giá Leica Viva Ts16